top of page

תהליך המלטה - שלב חמישי - ביקורת השגר (מקדם הגזע / מזכיר ועדת גידול / מבצע ביקורת שגר)


כפי שצוין בעמוד הקודם שהתייחס לקביעת מועד הביקורת - מקבל המשימה - ביצוע הביקורת בפועל - יקבל SMS המודיע לו כי משימה חדשה מופיעה לטיפולו באזור האישי. המשימה מופיעה בלשונית "יומן פעילות".

כאמור, משימות לביצוע מופיעות בכחול, מופיעות שפעולתן הסתיימה (או שאינן רלוונטיות לבעל התפקיד) יופיע בירוק.בהקלקה על המשימה כעת, נקבל מסך המתמקד בביצוע ביקורת השגר (אם כי בדומה למסך הקודם, ניתן לראות פרטים נוספים בהמשך העמוד - על כך בהמשך).(1) אישור בעל הזכר - בחלונית העליונה ביותר נסמן את האפשרות הרלוונטית (על פי רוב הזכר מאשר את קיום ההמלטה, רק במקרים חריגים ביותר נתקלים במצב שאין אישור. ניתן לשוחח טלפונית עם בעלי הזכר לאימות.


(2) דרישות מועדון לגזע - במידה ומבצע ביקורת השגר הינו מקדם הגזע או מזכיר ועדת הגידול - עליו לאמת מול ספר הגידול את הדרישות הספציפיות לגזע. במידה ומבצע ביקורת השגר נטול הרשאות - הוא לא מסמן שום דבר.


(3) ביקורת שגר לגור - עבור כל גור נפתח את מסך העריכה ונמלא את הפרטים הרלוונטיים (ראו תמונה מטה)

  • פרטי הגור לזיהוי (בצהוב) - שם, שבב, צבע, סוג פרווה (מלבד שם הגור כל השדות ניתנים לעריכה).

  • אפשרויות רישום הגור (בירוק) - תקין / מה"ג בגיל שנה / לא מאושר לגידול. באופציה השנייה והשלישית חשוב לכתוב במסך ההערות את הסיבה לבחירת אופציה זו. המלל הנ"ל יופיע בתעודה של הגור. במידה ונבחר "לא מאושר לגידול" הגור יוגדר כפסול במערכת.

  • חובה לצרף תמונה של הגור (בכתום)

  • ניתן / לא חובה לצרף תמונה/מסמכים נוספים (בכחול) (לדוג' צילום סריקת השבב, עמוד טופס ביקורת שגר של המועדון או כל מסמך אחר שרלוונטי בעיניכם).

  • בימים הקרובים תעלה אופציה נוספת (בסגול) שתאפשר לשנות גם את גזע הכלב במקרים שבהם ישנו שינוי וריאנט (לדוג' ציוואווה / רועה גרמני שבהם יכול להיוולד גור עם אורך פרווה שונה).

בסיום מילוי כל השדות הרלוונטיים נלחץ על אישור ונעבור לעריכה של הגור הבא.(4) עמידה בדרישות המועדון - במידה ומבצע ביקורת השגר הינו מקדם הגזע או מזכיר ועדת הגידול - אליו לאשר בהתאם לדרישות שסומנו מעלה האם ההמלטה עומדת בדרישות המועדון. במידה ומבצע ביקורת השגר נטול הרשאות - הוא לא מסמן שום דבר.


תוספת שאינה מופיעה אך תתאפשר בימים הקרובים - החלפת מס' הסגי"ר של האב, במקרה של שגיאה של המגדל.


(5) אישור סופי לביקורת השגר - לאחר סימון כל המידע הרלוונטי נקליק על הכפתור הירוק לאישור.


🐾 🐾 🐾


בהתאם לסכימה שהוצגה בשלב הקודם


  • במידה ומבצע ביקורת השגר היה מקדם הגזע או מזכיר ועדת גידול מדעית - מסלול A - השלב הבא יהיה אישור מנהל ספר הגידול. הקליקו לצפייה בשלב הבא

  • במידה ומבצע ביקורת השגר היה אדם אחר - מסלול B - השלב הבא יהיה אישור מקדם הגזע / מזכיר ועדת גידול מדעית בטרם ההמלטה תעבור לאישור מנהל ספר הגידול.      הקליקו לצפייה בשלב הבא
Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page