top of page

תהליך המלטה - שלב ביניים - אישור ביקורת השגר (מקדם הגזע / מזכיר ועדת גידול)

במידה וביקורת השגר נעשתה על ידי אדם שנבחר לתפקיד זה ואין לו הרשאות במערכת לבדיקת דרישות המועדון לגזע, המשימה חוזרת למקדם הגזע או מזכיר ועדת גידול לבדיקה ואימות הדרישות הנ"ל.


לאחר סימון הדרישות הספציפיות של המועדון לגזע, יש לסמן את העמידה הכללית בדרישות וללחוץ על הקובייה הירוקה לאישור.


ממתין לסיום בניית שלב ביניים זה

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page