top of page

חברי ההנהלה

 

דורון ראכלין - יו"ר ההתאחדות הישראלית לכלבנות

 

נבחר ע"י האספה הכללית ואחראי על פעילותה של העמותה ומייצג אותה כלפי גורמי חוץ.

דר' לזר ג'רסי - סגן יו"ר ההתאחדות הישראלית לכלבנות

 

ממונה על קשרי חוץ, יחסי ציבור ודוברות. מ"מ היו"ר.

אלעד בראונר - גזבר

מנהל הכספים של ההתאחדות. אחראי על ניהול כספי תקין, על תקציב ההתאחדות ועל פיתוח מקורות מימון.

 

מיטל בר-סלע - מזכירת הנהלה

אחראית בין השאר על התנהלותו השוטפת של משרד ההתאחדות הישראלית לכלבנות, הקשר בין ההנהלה לעמותות החברות וארגון האספות הכלליות. משמשת גם כמזכירת בית הדין של ההתאחדות.

מישל פרטוק - יו"ר ועדת גידול מדעית

אחראי על הוועדה העוסקת בפאן הגידולי של הכלבנות המתועדת והכוונה של מגדלים ומקדמי גזעים וטיפול בפניותיהם. 

 

דר' יהודית וולף - יו"ר ועדת חינוך ומדרשה

 

אחראית על עיצוב התשתית החינוכית ומערך ההכשרה וההדרכה בהתאחדות. 

 

שמעון בזדטני - יו"ר ועדת תערוכות

 

אחראי על התערוכות הבינלאומיות, אירועים גדולים, ועל פעילותה של ועדת תערוכות המפקחת על תערוכות העמותות. 

bottom of page