top of page

מבנה ארגוני

ההתאחדות ה ישראלית הינה עמותה רשומה המורכבת מעמותות כלבניות.

מוסדות העמותה:

ההנהלה

הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות מורכבת משבעה חברים, כולם נבחרים ע"י האספה הכללית. ההנהלה אחראית לכלל פעילות העמותה כארגון גג ועל ועדותיה השונות. כל בעלי התפקידים במוסדות ההתאחדות הינם מתנדבים. ההנהלה אחראית גם על פעילות המשרד שבו מועסקות  מנהלת משרד ומספר עובדות.

ועדת גידול מדעית

הועדה עוסקת באישור נוהל הגידול של ההתאחדות ונוהלי גידול משלימים של העמותות החברות, פיתוח תכניות לאיתור ומניעת מחלות תורשתיות, קשר עם הועדה המדעית של ה-FCI וקידום מחקר כלבני. הועדה מורכבת משמונה חברים, יו"ר וחמישה חברים נוספים הנבחרים ע"י האספה הכללית וכן מנהל ספר הגידול, הממונה ע"י ההנהלה, ונציג חבר השופטים.

ועדת חינוך ומדרשה 

הועדה מנהלת את מערך הלימוד, ההדרכה והמחקר הכלבני בתוך ההתאחדות ומחוצה לה. הועדה אחראית על פעילות המדרשה לכלבנות, המהווה את הזרוע הביצועית של הועדה, ומנהלת בין היתר קורס כלבנות בסיסי וקורס כלבנות מתקדם. מורכבת מתשעה חברים, יו"ר ומזכיר/גזבר הנבחרים ע"י האספה הכללית, נציג הנהלת ההתאחדות, נציג חבר השופטים, נציג ועדת גידול מדעית, וארבעה חברים בעלי תעודת הוראה/תואר אקדמי רלוונטי הממונים ע"י יו"ר הועדה.

ועדת תערוכות

ועדת התערוכות יוזמת ומנהלת תערוכות בינלאומיות וארועים נוספים מטעם ההתאחדות הישראלית לכלבנות, בודקת ומאשרת את בקשות התערוכה של העמותות החברות ואת התארים הניתנים במסגרתן. מורכבת מחמישה חברים: יו"ר ושלושה חברים הנבחרים ע"י האספה הכללית ונציג חבר השופטים.

ועדת אימון כלבי עבודה (אכ"ע)​

הועדה המשותפת לקידום ואימון כלבי עבודה של העמותות לגידול גזעי כלבי עבודה והעמותות לאימון כלבים החברים בהתאחדות. הועדה מהווה גוף מקצועי הכולל שופטי עבודה ומדריכי אימון מוסמכים. הועדה מנוהלת ע"י יו"ר, מזכיר ושני חברים נוספים, הנבחרים כולם ע"י חברי הועדה שהינם שופטי עבודה מוסמכים. הועדה מסמיכה מדריכים ושופטי עבודה ומסייעת בהכשרת עוזרים. הועדה מאשרת ומפקחת על מבחני עבודה ובכללם IPO וגישוש (FH).

ועדת אג'יליטי

אחראית על הכוונת ופקוח על תחום האג'יליטי (זריזות) במסגרת ההתאחדות הישראלית לכלבנות. מסמיכה שופטי ומדריכי אג'יליטי, מאשרת ומפקחת על קיום תחרויות ומבחנים ורישום תוצאותהם וקביעת נציגי ישראל בתחרויות ה-FCI. הועדה מורכבת מחמישה חברים, יו"ר, מזכיר ושני חברים שנבחרים ע"י האספה הכללית של ההתאחדות ונציג הנהלת ההתאחדות.

ועדת מונדיאורינג

אחראית על הכוונת ופקוח על תחום המונדיאורינג במסגרת ההתאחדות הישראלית לכלבנות. מסמיכה שופטי מונדיאורינג, מאשרת ומפקחת על קיום אירועים. הוועדה מורכבת שלושה חברים. יו"ר ושני חברי וועדה שנבחרים ע"י האספה הכללית של ההתאחדות.

ועדת ביקורת

אחראית על הביקורת הפנימית של ההתאחדות הישראלית לכלבנות. אחראית על בקרת הניהול הכספי וחשבונות העמותה, פעילות העמותה ודרך קבלת ההחלטות, בקרת מוסדות העמותה, אישור עמידתם של עמותות חברות ועמותות מועמדות לחברות בתנאים ועוד. הועדה מונה 3 חברים הנבחרים ע"י האספה הכללית מדי 4 שנים.

בית הדין של ההתאחדות

בית הדין הינו המוסד השיפוטי היחיד של ההתאחדות הישראלית לכלבנות. מוסמך לדון בכל עניין ובכל סכסוך הקשור לכלבנות ולענייני העמותה בהתאם לתקנון העמותה ובכלל זה בין הארגונים החברים בינם לבין עצמם ובינם לבין מוסדות ההתאחדות ובינם לבין חבריהם, לדון בפרשנות לתקנון העמותה ועוד. בבית הדין מכהנים 6 דיינים, הנבחרים ע"י האספה הכללית של העמותה לתקופה של ארבע שנים, אב בית הדין הינו משפטן.

חבר השופטים

חבר השופטים מאגד את כל שופטי הצורה במסגרת ההתאחדות. מליאת חבר השופטים הינה הסמכות העליונה של חבר השופטים והיא אחראית על בחירת מוסדות ונושאי משרדה בחבר השופטים, אישור מינוי שופטי קבוצה ושופטים מקיפים וקביעת מדיניות חבר השופטים. הנהלת חבר השופטים מורכבת מיו"ר, סגן יו"ר, מזכיר ושני חברים נוספים הנבחרים ע"י המליאה אחת לשנתיים ומתפקידם לארגן הכשרות שופטים, השתלמויות ועוד, לעקוב אחר הסמכת שופטים ולייצג את חבר השופטים בפני המנהלת ההתאחדות.

ליצירת קשר עם כל אחד מהגורמים הקליקו

bottom of page