top of page

הזמנה לאסיפת השלמת בחירות - 27.06.23 (זום) בשעה 20:00

אסיפת השלמת הבחירות תתקיים ביום שלישי ה 27 יוני 2023 באמצעות ה"זום" בשעה 20:00

ניתן לשלוח בכתב את ההצבעה לאימייל meital@ikc.org.il עד ליום האסיפה (27.06.23) בשעה 19:30.

במקרה כזה תירשם ההצבעה ללא צורך בנוכחות באסיפה.

לפיכך, לא ניתן יהיה להצביע לפי יפויי כוח אלא רק בכתב.

ההצבעה במהלך הזום תתאפשר אך ורק עם מצלמה ומקרופון תקינים שיאפשרו את זיהוי המצביע. התפקידים שעבורם תתקיים הצבעה:

1. יו"ר ועדת תערוכות - מועמדים - נטלי קויפמן ו- שמעון בזדטני.

2. מזכיר/גזבר ועדת חינוך ומדרשה - מועמד (יחיד) - סהר גייר.

הלינק לאסיפה נשלח במייל למוזמני האסיפה.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page