top of page

עדכון בנושא חיסון ורישוי כלבים (תוקף חיסון שנתיים)

ביום 1.4.2024 ייכנס לתוקף תיקון בתקנות הכלבת (חיסון).

על פי התקנות החדשות כל כלב שקיבל במהלך חייו שני חיסוני כלבת ומעלה יוכל להתחסן כנגד מחלת הכלבת פעם בשנתיים. חשוב לציין כי רישוי הכלבים נשאר שנתי כך שהכלב יצטרך להתחסן פעם בשנתיים אך חידוש הרישיון יישאר פעם בשנה.

גורים ללא חיסונים או כלבים שטרם קיבלו שני חיסוני כלבת יצטרכו לקבל שני חיסוני כלבת במרווח של חודש עד 3 חודשים ביניהם- חיסון ראשון וחיסון דחף. את רישיון החזקת הכלב יקבלו התושבים במעמד החיסון הכלב ולאחר ששילמו את האגרות הקבועות בחוק ועמדו בתנאי הרישיון. לאחר קבלת שני חיסונים חיסון הכלבת יהיה תקף למשך שנתיים כך שבמעמד חידוש הרישיון השנתי לכלב בשנה הבאה לא יהיה הכלב מחויב בקבלת חיסון כתנאי לרישיון.

 

להלן עיקרי השינויים החל מ-1.4.2024:

 

  • גור כלבים יש לחסן בחיסון ראשון כנגד מחלת הכלבת בגיל 3 חד'. את הגור יש לחסן בחיסון דחף חודש לאחר החיסון הראשון. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.

  • כלב מעל שלושה חודשים שלא חוסן מעולם יש לחסן בחיסון כנגד מחלת הכלבת באופן מיידי. חודש לאחר החיסון הראשון יש לחסן את הכלב בחיסון דחף. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.

  • כלב שחוסן פעם אחת בלבד כנגד מחלת הכלבת יש לחסנו בחיסון דחף כעבור חודש מהחיסון הראשון. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.

  • כלב שחוסן מעל פעמיים עד תאריך 1.4.24 תוקף החיסון שלו יהיה למשך שנתיים מיום החיסון האחרון. בעלי הכלב יצטרך לחדש את רישיון ההחזקה שלו עם פקיעתו כעבור שנה מיום הוצאתו. 

  • בשנה בה צריך הכלב להתחסן ישלם בעליו עבור חיסון ורישיון. החיסון יהיה תקף למשך שנתיים והרישיון למשך שנה

  • בשנה בה הכלב אינו צריך להתחסן ישלם בעליו את אגרת הרישיון בלבד והרישיון יהיה תקף לשנה ובלבד שעמד בכל התנאים ופרטי הכלב והבעלים מעודכנים במערכת השירות הווטרינרי.

  • תצפית בית לכלב שנשך- כלבים שנשכו יוכלו לבצע תצפית בית בבית הבעלים או במרפאה וטרינרית רק עם ההיסטוריה החיסונית שלהם כוללת שני חיסוני כלבת במרווח של לפחות חודש ביניהם, לאחר שעמדו בכל תנאי תצפית בית ולאור שיקולו של הרופא הרשותי. בכל המקרים האחרים תבוצע תצפית הכלבת בכלביית הרשות.

  • יש לוודא כי הכלבים המקבלים חיסון אינם חולים במחלה העלולה לפגוע ביעילות החיסון, לא קיבלו טיפול העלול לפגוע ביעילות החיסון 14 יום לפני החיסון, מסומנים בשבב תת עורי קריא ופרטי הבעלים המעודכנים מצויים בידי הרופא המחסן ומעודכנים, לא ננשכו ב-10 הימים שקדמו לחיסון

  • על הרופא המחסן לקבל אישור חתום או וורבלי מבעלי הכלב כי הכלב לא ננשך ב-10 הימים שקדמו לחיסון

  • במידה ולדעת הרופא המחסן יש צורך בדחיית החיסון עליו לפנות לרופא הרשותי בבקשה מסודרת הכוללת את ההיסטוריה הרפואית של הכלב ומשך הפטור המבוקש. הרופא הרשותי יכול לאשר דחייה של עד 3 חד' בחיסון. דחייה ארוכה יותר דורשת אישור של הנהלת השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות. בקשה לפטור יש להגיש לפחות 30 ימים לפני פקיעת מועד החיסון.

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page