top of page

סיכום - אסיפת השלמת בחירות - 27.06.23

התכנסנו היום בזום לשם הצבעה על 2 תפקידים שבהם לא היתה הכרעה באסיפת הבחירות שהתקיימה ב 13.06.23

באסיפה זו ניתן היה לשלוח את החלטת המועדון במייל

ואכן, 17 מועדונים (מתוך 26 מועדונים בעלי זכות הצבעה ו- 25 מועדונים שהצביעו בפועל) העבירו את הצבעתם באופן הזה.


יו"ר ועדת תערוכות

נטלי קויפמן - 10

שמעון בזדטני - 14 - נבחר

נמנעים - 1


מזכיר/גזבר ועדת חינוך ומדרשה

סהר גייר (מועמד יחיד) - נבחר

בעד - 20

נגד - 3

נמנע - 2


ברכות ובהצלחה לנבחרים.

Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page