top of page

סיכום - אסיפת בחירות, אסיפה מן המניין ושלא מן המניין – 13/06/23

אתמול התקיימה אסיפה כללית מן המניין, אסיפת בחירות ואסיפה שלא מן המניין במשרדי ההתאחדות הישראלית לכלבנות.


באסיפה נכחו 6 חברי הנהלה ו- 25 יושבי ראש מועדונים (או מי מטעמם) בעלי זכות בחירה (21 מתוכם הגיע יו"ר המועדון או מי מטעמו ו- 4 הציגו ייפויי כוח). מועדון אחד ללא זכות הצבעה לא נכח בהצבעה.


על סדר היום האסיפה הכללית מן המניין:


דוחות בעלי התפקידים - ניתנו דוחות הבאים: יו"ר ההי"ל, ועדת תערוכות, ועד גידול מדעית, מנהלת ספר הגידול, חבר השופטים, ועדת מונדיאורינג, ועדת אג'יליטי, בית הדין, דוח גזבר.


לאחר מכן נערכה הצבעה על הדוח הכספי לשנת 2022 - 22 מועדונים הצביעו בעד, 3 מועדונים נמנעו.


האסיפה הכללית ננעלה ומיד לאחריה החלנו באסיפת בחירות


להלן נבחרי האסיפה:

יו"ר ההתאחדות – דורון ראכלין [ 25 בעד, 0 נגד, 0 נמנע ]

סגן יו"ר ההתאחדות – דר' לזר ג'רסי [ 16 בעד, 9 עבור יניב אוסם, 0 נמנע ]

גזבר – אלעד בראונר [ 15 בעד, 8 עבור ריטה באידק, 2 נמנע ]

מזכירה – מיטל בר-סלע [ 19 בעד, 6 עבור שרון רגב, 0 עבור קארין ביסמוט, 2 נמנע ]

יו"ר ועדת גידול מדעית – מישל פרטוק [ 12 בעד, 11 עבור יוסי חדד, 2 נמנע ]

יו"ר ועדת תערוכות – נטלי קויפמן / שמעון ברזטני [ שוויון 12 קולות כל אחד, 1 נמנע ] יתקיימו בחירות חוזרות

יו"ר ועדת חינוך ומדרשה – יהודית וולף [ 11 בעד, 8 עבור יוסי גיא, 5 עבור גלי סוקולובסקי, 1 נמנע ]

חברי ועדת גידול מדעית – אילנה משבסקי-רוזנטל (15 בעד), דב גוטמן (14 בעד), [ גליה ליבנה (13 בעד) ], דורית דמבין (12 בעד), טלי הלפרין (12 בעד), נדב דר (12 בעד). ***

ועדת תערוכות – רעות דישבק (21), אלון שנפר (20), אינה בלייבס (19) [דנה הראל 7, נמנע 1]

מזכירת ועדת חינוך ומדרשה – סהר גייר [ 11 בעד, 14 נמנע (במקור עבור הילה הדר) ] [ הילה הדר הסירה את מועמדותה בסמוך לתחילת ההצבעה ] יתקיימו בחירות חוזרות

יו"ר ועדת ביקורת – לירון בנימיני [ 18 בעד, 1 נגד, 6 נמנע ]

סגן ועדת ביקורת – עודד פרג' דלאל [ 17 בעד, 1 נגד, 7 נמנע ]

אב בית הדין – עוה"ד בנימין קיסלר [ 21 בעד, 1 נגד, 3 נמנע ]

דיינים – עוה"ד ירון גבר [ 16 בעד, 3 נגד, 6 נמנע ], עוה"ד רון זהבי [ 16 בעד, 3 נגד, 6 נמנע ], דר' יואב גל [ 16 בעד, 3 נגד, 6 נמנע ], עוה"ד ענת לביא [ 19 בעד, 1 נגד, 5 נמנע ], עוה"ד אביתר יצחק הלוי [ 17 בעד, 3 נגד, 5 נמנע ]


*** בתאריך 15/06/23 בהמשך לפניית ההנהלה לגליה למילוי תפקיד מנהלת ספר הגידול, התפטרה מתפקידה. מתוך כך, כל שלושת המועמדים בעלי מספר זהה נכנסים לתפקיד חברי וועדה.


אסיפת הבחירות ננעלה ומיד לאחריה החלנו באסיפה שלא מן המניין

[ באסיפה זו, נכחו 24 בעלי זכות הצבעה מתוך 26 בעלי זכות הצבעה ]


1. חברי כבוד - דר' צפרא סיריק (אושרה), צביקה קופפרברג (אושר), אתי גור (אושרה) - כל השלושה אושרו


2. איסור כהונה / חברי ועד במועדונים (מועדון לדוגה) - [ 13 בעד, 9 נגד, 2 נמנע ] - לא עבר


3. סאס בכיתת עבודה (מועדון ל דוגה) - [ 19 בעד, 4 נגד, 1 נמנע ] - עבר


4. שינוי נוהל גידול (ועדת גידול) - לא עברו

4(א) סעיף 57 [ 14 בעד, 10 נגד, 0 נמנע ]

4(ב) סעיף 61.4 [ 10 בעד, 14 נגד, 0 נמנע ]

4(ג) סעיף 91.2 [ 15 בעד, 9 נגד, 0 נמנע ]


5. שינוי תקנון ההתאחדות - הגוף המבקר + אגרת ביה"ד (הנהלת הי"ל) - עברו

5(א) הגוף המבקר [ 17 בעד, 4 נגד, 3 נמנע ]

5(ב) אגרת ביה"ד [ 17 בעד, 3 נגד, 4 נמנע ]

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page