top of page

סדר יום – אסיפה כללית שלא מן המניין – 30/08/23 (סופי) - שימו לב לעדכון ביום האסיפה!

בתאריך 30/08/2023 - יום רביעי בשעה 19:30 בעלי התפקידים יתכנסו וירטואלית (באמצעות תוכנת ה"זום") לאסיפה כללית שלא מן המניין


סדר היום הסופי נשלח במייל לבעלי התפקידים 21 יום לפני האסיפה.


להלן הנושאים לסדר היום: (ההצעות מצורפות מטה)


1. בחירות לחבר ועדת ביקורת - מועמד: אולגה רודשבסקי (המועדון הישראלי לפומרניאן)

2. הצעה לשינוי נוהל גידול (ועדת גידול) – הגבלת המלטות

3. הצעה לשינוי נוהל גידול (מועדון דני ענק) – תיקון סתירה בנוהל (ירד מסדר היום)

4. הצעה לשינוי תקנון הי"ל (הנהלת הי"ל) – חברי ועדת חינוך ומדרשה

5. הצעה לשינוי נוהל שופטים (הנהלת ההתאחדות וחבר השופטים) – עריכה ועדכון

6. דיון עפ"י בקשת החוג לשפיץ ו- 5 מועדונים נוספים בעניין הבחירות שהתקיימו לוועדת גידול.


ניתן לשלוח בכתב את ההצבעה לאימייל meital@ikc.org.il עד ליום האסיפה בשעה 19:00. במקרה כזה תירשם ההצבעה ללא צורך בנוכחות באסיפה. לפיכך, לא ניתן יהיה להצביע לפי יפויי כוח אלא רק בכתב. ההצבעה במהלך הזום תתאפשר אך ורק עם מצלמה ומקרופון תקינים שיאפשרו את זיהוי המצביע.


(1) אולגה רודשבסקי מועמדות לחברת ו ביקורת היל
.pdf
הורידו את PDF • 192KB
(2) הוספת סעיף 94.1 - הגבלת המלטות אצל כלבות
.pdf
הורידו את PDF • 482KB
(3) תיקון נוהל גידול - מועדון דני ענק
.pdf
הורידו את PDF • 174KB
(4) שינוי תקנון ההתאחדות - ועדת חינוך ומדרשה
.pdf
הורידו את PDF • 113KB
(5) IKC Nohal Shoftim v170123 Rev2 עקוב אחר שינויים
.pdf
הורידו את PDF • 579KB
בקשה לכינוס אסיפה כללית החוג לשפיץ (6)
.pdf
הורידו את PDF • 109KBComments


Commenting has been turned off.
bottom of page