top of page

סיכום - אסיפה כללית שלא מן המניין – 25/08/21

הערב התקיימה אסיפה כללית שלא מן המניין בזום.

באסיפה נכחו חברי ההנהלה, יושבי ראש ועדות ויושבי ראש 27 המועדונים (או מי מטעמם) בעלי זכות בחירה (25 מתוכם הגיע יו"ר המועדון או מי מטעמו ו- 2 הציגו ייפויי כוח). המועדון למונדיאורינג שהינו מועמד לחברות ואין לו זכות הצבעה לא נכח באסיפה.


על סדר היום היו 6 נושאים:

(1) אשרור הדוח המילולי לשנת 2020 - 26 בעד, 1 נמנע - עבר

(2) שינוי נוהל האג'יליטי (הנהלת ההי"ל בשיתוף עם ועדת האג'יליטי) - 18 בעד, 8 נגד, 1 נמנע - עבר

(3) בחירת מזכירת ועדת חינוך ומדרשה - מועמדת קארין ביסמוט-ביטון (המועדון לפומרניאן) - 25 בעד, 2 נמנע - נבחרה

(4) שינוי תקנון ההתאחדות (המועדון לרטריבר) - ההצעה נמשכה במעמד האסיפה.

(5) שינוי נוהל גידול (החוג לכלבי רוח) - 26 בעד, 1 נמנע - עבר

(6) פתיחת ספר הגידול (החוג לשפיץ) - ההצעה היתה לא רלוונטית כיוון שההנהלה בעד ההצעה. ההנהלה תפעל לפתוח את ספר הגידול (בשמירה על פרטיות בעלי הכלבים) עד סוף שנת 2021 ולאחר עליית המערכת החדשה לאוויר (וזאת כיוון שלא ניתן לאבטח במידה ראויה את המערכת הנוכחית).


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page