top of page

סיכום - אסיפה כללית מן המניין ושלא מן המניין – 24/11/21

אתמול בערב התקיימה אסיפה כללית מן המניין ושלא מן המניין במשרדי ההתאחדות הישראלית לכלבנות.


באסיפה נכחו חברי ההנהלה, יושבי ראש ועדות ו/או נציגיהם ויושבי ראש 26 המועדונים (או מי מטעמם) בעלי זכות בחירה (15 מתוכם הגיע יו"ר המועדון או מי מטעמו ו- 11 הציגו ייפויי כוח). המועדון לאילוף כלבים ואג'יליטי והמועדון למונדיאורינג (מועמד לחברות, ללא זכות הצבעה) לא נכחו באסיפה.


על סדר היום האסיפה הכללית מן המניין עמדו דוחות הוועדות שהוקראו על ידי נציגי הוועדות ולאחריהם בוצעה הצבעה על תקציב ההתאחדות לשנת 2022. התקציב עבר (24 בעד, 2 נמנע)


על סדר היום האסיפה שלא מן המניין היו 10 נושאים:


(1) בחירת דיין ביה"ד - מועמד: עוה"ד מייק טל - 20 בעד, 1 נגד, 5 נמנע - נבחר עוה"ד מייק טל


(2) בחירות למזכירות ועדת תערוכות - מועמדים: רעות דישבק - 16, אלון שנפר 7, נמנע 3 - נבחרה רעות דישבק

(3) קבלת מועדון חדש - "המועדון הישראלי לכלבי דקל" - 19 בעד, 5 נגד, 2 נמנע - התקבל


(4) קבלת מועדון חדש - "המועדון הישראלי לכלבי הצלה במים" - 25 בעד, 1 נמנע - התקבל


(5) שינוי תקנון ההתאחדות - מינוי 2 חברים נוספים לוועדת תערוכות - 24 בעד, 1 נגד, 1 נמנע - עבר


(6) - (8) שינוי נוהל גידול (3 הצעות נפרדות) (ע"י המועדון לשפיץ) - ההצעה נמשכה ע"י המועדון.


(9) שינוי נוהל גידול (ע"י המועדון לפומרניאן) - 13 בעד, 10 נגד, 3 נמנע - לא עבר


(10) שינוי תקנון ההתאחדות - קבלת עמותה חדשה (ע"י המועדון לרטריבר) - ההצעה נמשכה ע"י המועדון.ברכות לבעלי התפקידים החדשים שנכנסו לתפקידם כמו גם לשני המועדונים החדשים שהתקבלו לשורות ההתאחדות.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page