top of page

סדר יום – אסיפה כללית שלא מן המניין – 17/01/23 (סופי)

בתאריך 17/01/2023 - יום שלישי בשעה 19:30 נתכנס בעלי התפקידים לאסיפה כללית שלא מן המניין במשרדי ההתאחדות - המסגר 6 אור יהודה, קומה א'.סדר היום הסופי נשלח במייל לבעלי התפקידים.להלן הנושאים לסדר היום אסיפה כללית שלא מן המניין: (פירוט קבצי ההצעות מופיעים במרוכז מטה)

  1. בחירת דיין לביה"ד

  2. שינוי תקנון ההי"ל (הנהלת ההי"ל)

  3. שינוי נוהל תערוכות (הנהלת ההי"ל) [ סימונים בכחול ]

  4. שינוי נוהל תערוכות (ועדת תערוכות) [ סימונים באדום ]

  5. הצעה לשינוי נוהל שופטים (הנהלת ההי"ל וחבר השופטים)


עמותות החברות בהתאחדות מוזמנות להגיש הצעות לסדר היום ו/או מועמדים לתפקידים עד לתאריך 19 דצמבר 2022 בשעה 14:00 למזכירות ההנהלה. ההצעות יפורסמו באתר ההתאחדות קרוב למועד קבלתם.


כל חוג/מועדון מיוצג ע"י אדם אחד בלבד, אם אין באפשרות היו"ר להגיע, הנציג מתבקש להגיע עם ייפוי כוח מתאים.


עבור חבר וועד – ייפוי כוח מיו"ר המועדון/חוג המסמיך את הנציג להצביע בשמו.


עבור כל אדם אחר יידרש ייפוי המציין את תאריך אסיפת הוועד שבה הוחלט על מיופה הכוח וכיצד עליו להצביע בכל אחת מההצבעות בסדר היום.


קבצים מצורפים:

שינוי תקנון ההי"ל (מצ"ב התקנון עם השינויים על גביו וכן קובץ המכיל ריכוז כל השינויים "גזורים" מתוך התקנון)

‏‏Takanon IKC v19092022 XXXXX
.pdf
הורידו את PDF • 517KB
שינוי תקנון התאחדות 17.01.23
.pdf
הורידו את PDF • 127KB

שינוי נוהל תערוכות (הצבעה בנפרד על ההצעות, שתיהן מופיעות ע"ג אותו הקובץ בצבעים שונים)

03-04 הצעות לשינוי נוהל תערוכות
.pdf
הורידו את PDF • 682KB

שינוי נוהל שופטים

05 הצעה לשינוי נוהל שופטים
.pdf
הורידו את PDF • 158KBיפוי כוח ריק

יפוי כח
.docx
הורידו את DOCX • 16KBCommentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page