top of page

בעל התפקידים בוועדת האג'יליטי (בחירות 15.07.23)

בבחירות שנערכו היום במשרדי ההתאחדות נבחרו בעלי התפקידים הבאים:


יו"ר ועדת האג'יליטי - עידן ברוך


מזכירת ועדת האג'יליטי - איילה נאור


חברת ועדת האג'יליטי - ויקטוריה וקסר גולדנר


מועד לבחירות חבר הוועדה הנוסף יפורסמו בקרוב.

כמו גם חבר הוועדה הממונה על ידי הנהלת ההי"ל וועדת התערוכות.


הנהלת ההתאחדות מאחלת לנבחרים הצלחה בתפקידם.

bottom of page