top of page

השלמת בחירות לוועדת האג'יליטי - 02.09.23

בתאריך 2.9, יום שבת, בין השעות 10:00 ל-11:30 בבוקר יתקיימו בחירות השלמה לתפקיד חבר/ת ועדת אג'יליטי בבית ההי"ל (רח' המסגר 6 אור יהודה).


במהלך ההצבעה ההצבעות יוצגו באופן גלוי, ובסיומה יוכרז/תוכרז חבר/ת הוועדה הנבחר/ת.


שופטי אג'יליטי ומדריכי אג'יליטי בכל דרגת הכשרה רשאים להגיש מועמדות לתפקיד.


את המועמדות יש לשלוח לכתובת המייל של הוועדה, agility@ikc.org.il, עד לתאריך 26.8.2023.


בעלי זכות הצבעה הם מתחרי האג'יליטי הפעילים אשר הינם חברים באחד מחוגי ההי"ל בלבד.


הגשת המועמדות ואופן קיום הבחירות מפורטים בנוהל בחירות לוועדת אג'יליטי. נוהל האג'יליטי של ההי"ל.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page