top of page

בחירות לוועדת האג'יליטי - 15.07.23

בתאריך 15.07.23 בין השעות 10:00 ל-11:30 בבוקר יתקיימו בחירות לוועדת אג'יליטי בבית ההי"ל (רח' המסגר 6 אור יהודה).

במהלך ההצבעה ההצבעות יוצגו באופן גלוי, ובסיומה יוכרזו בעלי התפקידים הנבחרים.

שופטי אג'יליטי ומדריכי אג'יליטי בכל דרגת הכשרה רשאים להגיש מועמדות לתפקידים השונים (יו"ר ועדת אג'יליטי, מזכיר/ת הוועדה ו-2 חברי ועדה).

את המועמדות יש לשלוח לכתובת המייל של הוועדה, agility@ikc.org.il, עד לתאריך 5.7.2023.


בעלי זכות הצבעה הם מתחרי האג'יליטי הפעילים אשר הינם חברים באחד מחוגי ההי"ל בלבד.

הגשת המועמדות ואופן קיום הבחירות מפורטים בנוהל בחירות לוועדת אג'יליטי.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page