top of page

שירותים ממשרד החקלאות (18-19/04/22)

ב-18.04.22 וכנראה גם ב-19.04.22 מערכות המיחשוב של משרד החקלאות לא יעבדו, כולל מיילים וכולל המאגר לרישום כלבים. וזה בנוסף לימים בהם לא יינתנו היתרי הוצאה מהארץ.


לידיעתכם והערכותכם בהתאם.

bottom of page