top of page

סיכום - אסיפה כללית שלא מן המניין – 02/05/22

אתמול בערב התקיימה אסיפה כללית שלא מן המניין במשרדי ההתאחדות הישראלית לכלבנות.


באסיפה נכחו חברי ההנהלה ויושבי ראש 24 המועדונים (או מי מטעמם) בעלי זכות בחירה (14 מתוכם הגיע יו"ר המועדון או מי מטעמו ו- 8 הציגו ייפויי כוח). 6 מועדונים לא נכחו באסיפה.


על סדר היום האסיפה שלא מן המניין היו 8 נושאים:


(1) שינוי נוהל שופטים - בעד - 22, נגד - 1, נמנע - 1. עבר


(2) בחירות לתפקיד חבר ועדת גידול - מועמדים: מישל פרטוק - 12, יוסי חדד - 9, נמנע - 3. נבחר מישל פרטוק

(המועמד יניב אסם הסיר מועמדותו יום לפני האסיפה).


(3) שינוי נוהל גידול (מה"ג לאחר פסילה) - בעד - 22, נגד - 2, נמנע - 0. עבר


(4) שינוי נוהל גידול (מה"ג) - בעד - 4, נגד - 14, נמנע - 6. לא עבר.


(5) שינוי נוהל גידול (ביקורת שגר) - בעד - 4, נגד - 14, נמנע - 6. לא עבר.


(6) שינוי תקנון ההי"ל (ביה"ד-ביטאון) - בעד - 24, נגד - 0, נמנע - 0. עבר


(7) שינוי תקנון ההי"ל (ביה"ד-גישור) - בעד - 23, נגד - 1, נמנע - 0. עבר


(8) שינוי תקנון ההי"ל (הוספת סעיף 41(ד)) - בעד - 21, נגד - 0, נמנע -3. עברברכות למישל פרטוק, המשך עשייה כלבנית בתוך ועדת הגידול.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page