top of page

סיכום - אסיפה כללית מן המניין ושלא מן המניין – 30/11/22

בשבוע שעבר התקיימה האסיפה הכללית מן המניין ושלא מן המניין במשרדי ההתאחדות הישראלית לכלבנות.


באסיפה נכחו 5 חברי הנהלה ו- 25 יושבי ראש מועדונים (או מי מטעמם) בעלי זכות בחירה (14 מתוכם הגיע יו"ר המועדון או מי מטעמו ו- 9 הציגו ייפויי כוח). 2 מועדונים בעלי זכות הצבעה לא נכחו באסיפה.


על סדר היום האסיפה הכללית מן המניין:


דוחות בעלי התפקידים - ניתנו דוחות הבאים: יו"ר ההי"ל, ועד גידול מדעית, ועדת תערוכות, ועדת אכ"ע, ועדת אג'יליטי, בית הדין, גזברות, ועדת ביקורת.


לאחר מכן נערכה הצבעה על התקציב לשנת 2023 - 23 מועדונים הצביעו בעד, 2 מועדונים נמנעו.


האסיפה הכללית ננעלה ומיד לאחריה החלנו באסיפה הכללית שלא מן המניין.


על סדר היום האסיפה הכללית שלא מן המניין:

  1. קבלת הדיינת עוה"ד ענת קוברסקי - בעד - 23, נגד - 0, נמנע - 2. התקבלה

  2. שינוי נוהל תערוכות (כיתת קשישים) - בעד 23, נגד - 1, נמנע - 1. עבר

  3. שינוי נוהל תערוכות (גזע שאינו מוכר ע"י ה FCI) - בעד 23, נגד - 1, נמנע - 1. עבר

  4. שינוי נוהל ועדת אכ"ע - בעד 23, נגד - 0, נמנע - 2. עבר

  5. שינוי תקנון ההתאחדות (10 הצעות נפרדות*) - בעד 2, נגד 18, נמנע 4. לא עבר


* עלו 10 הצעות בנפרד, המועדונים הצביעו באופן מרוכז עבור השינויים הנ"ל. רק מועדון אחד הגיש התייחסות בנפרד עבור כל סעיף אבל כיוון ש 18 מועדונים התנגדה להצעה, אין משמעות לפירוט הסעיפים.


כל השינויים בנוהל עברו ובהתאם לכך הנוהל מעודכן כעת באתר

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page