top of page

הבהרה בנושא מבדק התאמה לגידול (מה״ג)

שלום רב,


נבקש להבהיר כי בכל הקשור לדרישה הנוגעת להצגת בדיקת ברוצלה שלילית - דין מה״ג (כמו גם דין מיון) כדין תערוכה.


נבקש להקפיד בכל מה״ג / מיון על המצאת אישור לתוצאת ברוצלה שלילית בתוקף חצי שנה ממועד הבדיקה לכל הכלבים המשתתפים וכן שמירת העתק על ידי מנהל המה״ג / מיון בדומה לדרישה העומדת בפני מנהלי תערוכה.


בברכה,

הנהלת ההתאחדות.

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page