top of page

אישור קיום תערוכות ותחרויות – בהתאם לתקנות הבריאות

מסופשבוע הקרוב (30-31/10/20) יאושרו תערוכות ותחרויות במידה והמארגנים יתחייבו ויחתמו מראש (בטופס הבקשה לקיום האירוע) כי ישמרו – בנוסף לכל החובות הרגילות המוטלות על מארגן האירוע – על תקנות הבריאות הקשורות בקורונה והתקפות במועד האירוע.


למען הסר ספק – במידה ויוחלט על סגר / הקשחת התקנות – גם אם ניתן אישור לקיום התערוכה קודם לכן (לפני הסגר) – האישור בטל ואין לערוך את האירוע!


לפרטים נוספים אנא פנו לוועדת תערוכות shows@ikc.org.il

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page