top of page

החוג הישראלי לפינצ'ר וטרייר רוסי שחור

יו"ר החוג

שמשון ברגר

ההגנה 21 מושב אביחיל
נייד: 052-9286332

Shimshonber1@gmail.com
מזכיר וגזבר החוג

יחזקאל מכבי

בלפור 9/9 נתניה

נייד: 052-3797922

Macabi03@zahav.net.il


מקדם גזע פינצ'ר ו- טרייר רוסי שחור

שמשון ברגר

נייד: 052-9286332 Shimshonber1@gmail.com
מקדת גזע אפנפינצ'ר

אתי גור

etyg@012.net.il

חברת ועד

נטליה צ'צ'לניצקי


ועדת ביקורת

יוליה צוער

0528223072 yulyt10@yahoo.com
ועדת ביקורת

משה אביר

0542471240 abirmoshe1@walla.com


הצבעה עבור ועדת גידול של גזע טרייר רוסי:
יו"ר והמחליט הסופי בכל דבר ועניין: שמשון ברגר
חברה ועדת גידול: פייגלסון גבריאלה

bottom of page