top of page

עדכונים והנחיות נוספות: ביקורות שגר, מה"ג, תערוכות ותחרויות, אספות

מצורפים עדכונים והנחיות נוספים הנוגעים להתנהלות בתקופה מורכבת זו.

  • הננו נדרשים להתנהל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

  • אין לצאת מהבית למעט במצבים המחייבים זאת: עבודה בהתאם למגבלות, הצטיידות במזון ותרופות, שירותים רפואיים וחיוניים ולטייל עם כלבנו.

  • ביקורת שגר – מקדם הגזע לא יגיע לבית המגדל על מנת לבצע ביקורת שגר פיזית. – מקדם הגזע יבצע את כל הבקרות שניתן לבצע מרחוק כגון: ההורים עומדים בתנאי הגידול, קיום פרופיל דנ"א, קיים צילום אגן / מרפקים כאשר התקנון המשלים מחייב זאת וכו'. – מקדם הגזע חייב לוודא שהגורים שובבו. – מקדם הגזע יבהיר למגדל כי באחריותו להעביר את כל המידע הרלוונטי לרוכש הגור. – האחריות של רוכש הגור לבצע בדיקה ווטרינרית שהגור תקין לרבות אשכים, משנך וכיצ"ב, לפני הרכישה. – מקדם הגזע יקבל צילום טופס המלטה עליו מופיע רשימת השבבים, יוודא כי כל הפרטים הנדרשים נרשמו על הטופס, יחתום על הטופס ויציין ליד חתימתו כי לא בוצעה ביקורת פיזית לגורים. מקדם הגזע יצלם את האופס וישלח אותו למזכירות ההתאחדות. – לתעודות יוחסין בתקופה זו תתווסף הערה בתעודה: "לא בוצעה ביקורת שגר". – לא יהיה שינוי בצבע התעודה כתוצאה מכך שלא בוצעה ביקורת שגר.

  • מבחן התאמה לגידול (מה"ג) בשלב זה ההנחיה הינה שלא לבצע מה"ג.

  • תערוכות בשלב זה חל איסור לקיים תערוכות.

  • תחרויות בכל תחומי הספורט הכלבני בשלב זה חל איסור לקיים תחרויות ספורטי כלבני. יש להעביר את ההנחיה לכל מועדוני הספורט הכלבני.

  • תחרות נוהג צעיר בשלב זה חל איסור לקיים תחרויות נוהג צעיר.

  • מדרשה פעילות המדרשה ממשיכה בלימוד מכוון..

  • אולם ההרצאות של ההתאחדות האולם סגור לפעילות. כל האספות שתוכננו להתקיים באולם ההתאחדות הישראלית לכלבנות מבוטלות. מועדונים מוזמנים לקיים הרצאות ומפגשים בחדר וירטואלי באמצעות היישום בו אנו עושים שימוש בהתאחדות, בתיאום מראש מול טל יפה.

  • חולים / נמצאים בבידוד במידה ומי מכם חלילה חלה או נמצא בבידוד ואין מי שיוציא את כלבו לטיול. פנו מיידית למשרדי ההתאחדות ונעשה כל שניתן ע"מ לסייע.

נמשיך לפעול ולסייע למועדונים ולכלבנים. אנו מזמינים אתכם לפנות בכל בעיה ואנו נעשה כל מאמץ ע"מ לסייע לכל אחת ואחד מכם. אנו חוזרים ומאחלים לכל חברינו בריאות איתנה וחזרה הירה ומלאה לשגרה בכל המובנים.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page