top of page

סיכום - אסיפה כללית שלא מן המניין – 19/09/22

לפני החג התקיימה אסיפה כללית שלא מן המניין במשרדי ההתאחדות הישראלית לכלבנות.


באסיפה נכחו 3 חברי הנהלה ויושבי ראש 22 המועדונים (או מי מטעמם) בעלי זכות בחירה (12 מתוכם הגיע יו"ר המועדון או מי מטעמו ו- 10 הציגו ייפויי כוח). 5 מועדונים בעלי זכות הצבעה לא נכחו באסיפה.


על סדר היום האסיפה הכללית שלא מן המניין:

(1) קבלת חבר – המועדון הישראלי ללאונברגר [המועדון הישראלי ללאונברגר] - בעד - 13, נגד - 5, נמנע - 4. התקבל

(2) שינוי תקנון ההתאחדות - סעיף 83 (ביה"ד) [המועדון הישראלי לפינצ'ר] - בעד - 21, נגד - 0, נמנע - 1. עבר

(3) שינוי נוהל גידול - סעיף 61.4 (ביקורת שגר מסלול ב') [ועדת גידול מדעית] - בעד - 8, נגד - 14, נמנע - 0. לא עבר

(4) שינוי נוהל גידול - סעיפים 61.3 ו- 58.4 (ביקורת שגר) [המועדון לפומרניאן] - בעד - 10, נגד - 12, נמנע - 0. לא עבר

(5) שינוי נוהל תערוכות - כיתת ותיקים [המועדון הישראלי לרידג'בק] - בעד - 18, נגד - 4, נמנע - 0. עבר

(6) אופן מסירת תעודות [המועדון הישראלי לרידג'בק] - ההצעה נמשכה מסדר היום.

(7) שינוי תקנון ההי"ל (1/5) - עריכה מחודשת של המסמך [הנהלת ההי"ל] - בעד - 21, נגד - 0, נמנע - 1. עבר

(8) שינוי תקנון ההי"ל (2/5) - הגדרת ועדות ההתאחדות [הנהלת ההי"ל] - בעד - 19, נגד - 1, נמנע - 2. עבר

(9) שינוי תקנון ההי"ל (3/5) - ועדת הערר [הנהלת ההי"ל] - בעד - 20, נגד - 0, נמנע - 2. עבר

(10) שינוי תקנון ההי"ל (4/5) - הגדרת חבר כבוד [הנהלת ההי"ל] - בעד - 18, נגד - 2, נמנע - 2. עבר

(11) שינוי תקנון ההי"ל (5/5) - בית ההי"ל [הנהלת ההי"ל] - בעד - 20, נגד - 0, נמנע - 2. עבר


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page