top of page

סיכום - אסיפה כללית מן המניין ושלא מן המניין – 09/06/21

אתמול התקיימה האסיפה הכללית השנתית לחודש יוני במשרדי ההתאחדות.

באסיפה נכחו חברי ההנהלה, יושבי ראש הוועדות (או מי מטעמם), מנהלת ספר הגידול ויושב ראש חבר השופטים.

באסיפה נכחו 27 מועדונים בעלי זכות הצבעה (24 מתוכם הגיע יו"ר המועדון או מי מטעמו ו- 3 הציגו ייפויי כוח). המועדון למונדיאורינג שהינו מועמד לחברות ואין לו זכות הצבעה לא נכח וכן לא ניתן דוח לפעילות המונדיאורינג.


התחלנו את האסיפה מן המניין בדוחות מפי בעלי התפקידים והצגת הדוחות הכספיים לשנת 2020 -

יושב ראש ההתאחדות, דוח ועדת גידול מדעית, דוח מנהלת ספר הגידול, דוח ועדת חינוך ומדרשה, דוח ועדת תערוכות, דוח ועדת ביקורת (שהועבר וירטואלית לאור חוסר יכולתו של יו"ר הוועדה לנכוח פיזית באסיפה), דוח כספי לשנת 2020, דוח ועדת האג'יליטי, דוח ועדת אכ"ע, דוח הנהלת חבר השופטים, דוח מזכירות ביה"ד.

בסיום כל אילו האסיפה הצביעה על אישור הדוחות הכספיים - 24 בעד, 2 נמנעו (1 לא הצביע) - עבר

אישור שכר רו"ח - 21 בעד, 4 נמנעו (2 לא הצביעו) - עבר

האסיפה מן המניין ננעלה.


האסיפה שלא מן המניין במקור הכילה 6 נושאים לסדר היום ונושא אחד שנוסף ברגע האחרון ("הוראת שעה").

3 מתוך 6 הנושאים שהוגשו נמשכו עוד לפני התכנסות האסיפה - הצעה לשינוי נוהל תערוכות (שיפוט עפ"י קב' ה FCI) ע"י המועדון להאונדס, הצעה לקבלת מועדון חדש לדקלים נמשכה ע"י ועד העמותה, הצעה לשינוי נוהל אג'יליטי נמשכה ע"י ההנהלה.

הנושאים שנותרו:

(1) אישור מינויו של יו"ר חבר השופטים - מר איתן הנדל - 24 בעד, 2 נמנעו (1 לא הצביע) - עבר

(2) שינוי נוהל התערוכות שהציעה הנהלת ההתאחדות (העברת חובת החתימה של השופט על דוח השיפוט לדוח תוצאות מרוכז) - 21 בעד, 4 נגד, 2 נמנעו - עבר

(3) בחירת דיין לביה"ד - הגישו את מועמדותם עוה"ד רון זהבי ועוה"ד שרית טובבין - נבחר עוה"ד רון זהבי עם 13 מצביעים לעומת 12 לעוה"ד טובבין (2 מועדונים שנמנעו).

עלו מספר קולות באסיפה המבקשים להעלות את מספר הדיינים בביה"ד להוריד את העומס ולאפשר טיפול ביותר תיקים ו/או לטפל בתיקים בצורה מהירה יותר. לשם כך יש להגיש הצעה לשינוי תקנון ההתאחדות להגדלת כמות הדיינים הנבחרים לביה"ד.

הנושא האחרון שהועלה ברגע האחרון - הוראת שעה לקיום תחרויות אג'יליטי לא נידון עקב התנגדות מצידם של מספר חברים.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page