top of page

סיכום - אסיפה כללית מן המניין ושלא מן המניין – 06/07/22

אתמול בערב התקיימה אסיפה כללית שלא מן המניין במשרדי ההתאחדות הישראלית לכלבנות.


באסיפה נכחו 3 חברי הנהלה ויושבי ראש 18 המועדונים (או מי מטעמם) בעלי זכות בחירה (13 מתוכם הגיע יו"ר המועדון או מי מטעמו ו- 5 הציגו ייפויי כוח). 9 מועדונים בעלי זכות הצבעה לא נכחו באסיפה.


על סדר היום האסיפה הכללית מן המניין:


דוחות בעלי התפקידים - ניתנו דוחות הבאים:

יו"ר ההי"ל, דוח ועדת גידול, דוח מנהלת ספר הגידול, דוח ועדת חינוך ומדרשה ודוח דוברות ויח"ץ, דוח ועדת מונדיאורינג, דוח ועדת אכ"ע, דוח ועדת אג'יליטי, דוח חבר השופטים, דוח בית הדין.


לאחר מכן נערכה הצבעה על (1) דוח כספי לשנת 2021, (2) דוח מילולי לשנת 2021, (3) אישור שכר רו"ח.

עבור שלושת ההצבעות - 17 מועדונים הצביעו בעד, מועדון אחד נמנע.


האסיפה הכללית ננעלה ומיד לאחריה החלנו באסיפה הכללית שלא מן המניין.


על סדר היום האסיפה הכללית שלא מן המניין:

עדכון נוהל תערוכות בחלוקה לפרקים ונספחים.

נוהל תערוכות פרק ראשון - הגדרות - בעד - 18, נגד - 0, נמנע - 0. עבר

נוהל תערוכות פרק שני – סוגי תערוכות - בעד - 18, נגד - 0, נמנע - 0. עבר

נוהל תערוכות פרק שלישי – הליכי אישור תערוכה - בעד - 18, נגד - 0, נמנע - 0. עבר

נוהל תערוכות פרק רביעי – ביצוע התערוכה - בעד - 17, נגד - 1, נמנע - 0. עבר

נוהל תערוכות פרק חמישי – סדרי ונהלי שיפוט בזירה - בעד - 17, נגד - 1, נמנע - 0. עבר

נוהל תערוכות פרק שישי – הזירה המרכזית - בעד - 16, נגד - 2, נמנע - 0. עבר

נוהל תערוכות נספח א' – נוהל לנוהגי כלבים בתחרויות יופי - בעד - 16, נגד - 1, נמנע - 1. עבר

נוהל תערוכות נספח ה' – תקנון ונהלים לתחרות "אלוף האלופים" - בעד - 18, נגד - 0, נמנע - 0. עבר

נוהל תערוכות נספח ז' – כלב השנה - בעד - 16, נגד - 1, נמנע - 1. עבר


[ נוהל תערוכות פרק עשירי – התנהגות והתנהלות המציגים - ירד מסדר היום טרם האסיפה ]


כל השינויים בנוהל עברו ובהתאם לכך הנוהל מעודכן כעת באתר (כולל הנספחים/טפסים הרלוונטיים בעמוד ועדת התערוכות)Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page