top of page

סדר יום – אסיפה כללית מן המניין ושלא מן המניין – 30/11/22 (סופי)

בתאריך 30/11/2022 - יו


ם רביעי בשעה 19:30 נתכנס בעלי התפקידים לאסיפה כללית מן המניין ושלא מן המניין במשרדי ההתאחדות - המסגר 6 אור יהודה, קומה א'.


סדר היום הסופי ישלח במייל לבעלי התפקידים (21 יום לפני האסיפה כפי שמורה התקנון).


להלן הנושאים לסדר היום האסיפה הכללית מן המניין:

  • דוח יו"ר ההתאחדות, דוחות יו"ר הוועדות, דוח מנהלת ספר הגידול.

  • אישור תקציב ההתאחדות לשנת 2022.

סדר היום אסיפה כללית שלא מן המניין:

  1. בחירת דיין לביה"ד - מועמדת: עוה"ד ענת לביא קוברסקי (החוג הישראליל לפינצ'ר)

  2. הצעה לשינוי נוהל גידול (החוג הישראלי לפינצ'ר) ההצעה הוסרה מסדר היום

  3. הצעה לשינוי נוהל תערוכות (ועדת תערוכות) ההצעה עודכנה ראו קובץ הסבר בתחתית הפוסט

  4. הצעה לשינוי נוהל אכ"ע (ועדת אכ"ע)

  5. הצעה לשינוי תקנון (ועדת ביקורת)

כל ההצעות מופיעות בתחתית פוסט זה.עמותות החברות בהתאחדות מוזמנות להגיש הצעות לסדר היום ו/או מועמדים לתפקידים עד לתאריך 31 אוקטובר 2022 בשעה 14:00 למזכירות ההנהלה. ההצעות יפורסמו באתר ההתאחדות קרוב למועד קבלתם.


כל חוג/מועדון מיוצג ע"י אדם אחד בלבד, אם אין באפשרות היו"ר להגיע, הנציג מתבקש להגיע עם ייפוי כוח מתאים.

עבור חבר וועד – ייפוי כוח מיו"ר המועדון/חוג המסמיך את הנציג להצביע בשמו.

עבור כל אדם אחר יידרש ייפוי המציין את תאריך אסיפת הוועד שבה הוחלט על מיופה הכוח וכיצד עליו להצביע בכל אחת מההצבעות בסדר היום.
הצעה לסדר היום - דיינת לביהד - החוג לפינצ'ר
.pdf
Download PDF • 167KB
02. הצעה לשינוי נוהל גידול - החוג לפינצר
.pdf
Download PDF • 367KB
03. הצעה לשינוי נוהל תערוכות - ועדת תערוכות
.pdf
Download PDF • 531KB
3. עדכון להצעת ועדת תערוכות
.pdf
Download PDF • 691KB
04א. נוהל אכע עם שינויי להצבעה
.docx
Download DOCX • 39KB
04ב. נוהל אכע עם שינויי להצבעה
.pdf
Download PDF • 118KB
05. הצעה לשינוי תקנון - ועדת ביקורת
.pdf
Download PDF • 347KB
bottom of page