top of page

סדר יום – אסיפה כללית מן המניין ושלא מן המניין – 06/07/22 (סופי)

בתאריך 06/07/2022 - יום רביעי בשעה 19:30 נתכנס בעלי התפקידים לאסיפה כללית מן המניין במשרדי ההתאחדות - המסגר 6 אור יהודה, קומה א'.

סדר היום הסופי נשלח במייל לבעלי התפקידים (21 יום לפני האסיפה כפי שמורה התקנון).


להלן הנושאים לסדר היום האסיפה הכללית מן המניין:

  • דוחות מפי יו"ר ההתאחדות, יו"ר הוועדות, מנהלת ספר הגידול, יו"ר ח"ש ומזכירות ביה"ד.

  • אישור דוח כספי לשנת 2021.

  • אישור שכר רו"ח.

להלן הנושאים לסדר היום האסיפה הכללית שלא מן המניין:

(1) קבלת חבר – המועדון הישראלי ללאונברגר

לאונברגר - בקשה להתקבל כחבר
.pdf
הורידו את PDF • 82KB

(2) שינוי נוהל תערוכות (הנהלת ההתאחדות וועדת תערוכות) (כל פרק עולה כהצעה נפרדת) (מצ"ב הנוהל עם השינויים על גביו + קובץ הסבר על השינויים בכל פרק)


‏‏‏‏IKC Nohal Taaruhot v09062021 XXX
.pdf
הורידו את PDF • 772KB
הסבר לשינוי נוהל תערוכות 06-07-22
.pdf
הורידו את PDF • 100KB


כל חוג/מועדון מיוצג ע"י אדם אחד בלבד, אם אין באפשרות היו"ר להגיע, הנציג מתבקש להגיע עם ייפוי כוח מתאים. עבור חבר וועד – ייפוי כוח מיו"ר המועדון/חוג המסמיך את הנציג להצביע בשם המועדון/חוג. עבור כל אדם אחר יידרש ייפוי המציין את תאריך אסיפת הוועד שבה הוחלט על מיופה הכוח וכיצד עליו להצביע בכל אחת מההצבעות בסדר היום.


לנוחיותכם, מצ"ב טופס ייפוי כוח.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page