top of page

סדר יום – אסיפה כללית מן המניין ושלא מן המניין – 09/06/21

בתאריך 09/06/2021 בשעה 19:30 נתכנס בעלי התפקידים באולם ההתאחדות - רח' המסגר 6 אור יהודה - לאסיפה כללית מן המניין ושלא מן המניין.


להלן הנושאים על סדר היום (שנשלח לכל בעלי התפקידים):


אסיפה כללית מן המניין:

  • דו"חות מפי יו"ר ההתאחדות , יו"ר הוועדות , מנהל ספר הגידול , יו"ר ח"ש ומזכירות ביה"ד

  • אישור דוח כספי לשנת 2020

  • אישור שכר רו"ח

אסיפה כללית שלא מן המניין:


1. אישור בחירת מר איתן הנדל לתפקיד יו"ר הנהלת חבר השופטים 2. הצעה לשינוי נוהל תערוכות – חתימת שופט על דוחות (הנהלת ההתאחדות) מעודכנת

הצעת שינוי נוהל תערוכות, דוחות שיפוט וחת
.
הורידו את • 245KB

3. בחירת דיין לביה"ד (לאור התפטרות אחד מדייני ביה"ד)


מועמד - עוה"ד רון זהבי

מועמדת - עוה"ד שרית טובבין

מועמד ביהד רון זהבי
.pdf
הורידו את PDF • 108KB


4. הצעה לשינוי נוהל תערוכות - שיפוט זירה מרכזית עפ"י קבוצות ה FCI (המועדון להאונדס)

ההצעה נמשכה ע"י המועדון

הצעה לשינוי נוהל תערוכות - החוג להאונדס
הורידו את • 285KB

5. הצעה לשינוי נוהל אג'יליטי (הנהלת ההתאחדות)

ההצעה נמשכה ע"י ההנהלה (ראו סעיף 7 הוראת שעה)

‏‏נוהל אגיליטי - הצעה לשינוי מאי 2021 -
הורידו את • 299KB

6. קבלת מועדון חדש - "המועדון הישראלי לכלבי דקל"

טרם התקבל אישור הרשם על שינוי התקנון, ההצעה תועלה שוב באסיפה הכללית הבאה.

DACHS_for pub
.pdf
הורידו את PDF • 344KB

7. הוראת שעה - קיום תחרויות אג'יליטי


ההנהלה החליטה למשוך את ההצעה הנוכחית שהוגשה לאסיפה בהסכמה עם הצדדים. הצדדים יגישו בהקדם האפשרי הצעה אחרת לנוהל שתדון 45 יום מיום ההצעה. בנתיים הוועדה בתמיכת ההנהלה מבקשים בכדי לא לעצור את הפעילות לאשר הוראת שעה באסיפה הכללית עוד הערב עד למועד האסיפה הכללית הבאה - קיום תחרויות אג'יליטי רשמיות אך ורק תחת כל מועדון חבר ואישור תחרויות רשמיות מול וועדת התערוכות.

לנוחיותכם, טופס ייפוי כוח

יפוי כח
.docx
הורידו את DOCX • 16KB


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page