top of page

הנחיות לסגר שלישי (28/12/20)

עם כניסת הסגר השלישי הננו נדרשים להתנהל בהתאם להנחיות משרד הבריאות. להלן ההנחיות לסגר שהחל מהיום (28/12/20) עד להודעה אחרת:

המשרד יפעל במתכונת ללא קבלת קהל. מענה טלפוני כרגיל.

אסיפות/ישיבות שנקבעו למשרדי ההתאחדות מבוטלים. ניתן לקבל הרשאה בתיאום מראש וללא עלות לשימוש באפליקציה לקיום המפגש וירטואלית. לפרטים נוספים צרו קשר עם טל יפה (Tal@ikc.org.il).

חל איסור לערוך אירועים כלבניים. באיסור זה נכללים: תערוכות, תחרויות ספורט כלבני, מבחני עבודה, נוהג צעיר, מבחני התאמה לגידול (מה"ג), מבחני הסמכה לשיפוט.

ביקורות שגר:

לא תתבצע ביקורת שגר פיזית. מועדונים יוכלו להחליט לאשר המלטה ללא ביקורת אצל המגדל. במידה וכך הוחלט באחריות מקדם הגזע – בדיקה שההורים עומדים בתנאי הגידול, קיום פרופיל דנ"א, צילום/בדיקות נוספות שנוהל הגידול המשלים מחייב. לאחר קבלת צילום טופס ההמלטה יוודא כי מופיעים כל הפרטים הרלוונטיים (כולל מספרי שבבים), יחתום על הטופס ויציין ליד חתימתו כי לא בוצעה ביקורת פיזיתוישלח את הטופס למזכירות ההתאחדות. עבור המלטה זו תרשם בתעודה ההערה "לא בוצעה ביקורת שגר" (לא יהיה שינוי בצבע התעודה).

מקדם הגזע יבהיר למגדל כי באחריותו להעביר את כל המידע הרלוונטי לרוכש הגור.

ביקורות שגר דרך ועדת הגידול לא יתקיימו / יאושרו כלל.

נמשיך לפעול ולסייע למועדונים ולכלבנים. אנו מזמינים אתכם לפנות בכל בעיה ואנו נעשה כל מאמץ ע"מ לסייע לכל אחת ואחד מכם. אנו חוזרים ומאחלים לכל חברינו בריאות איתנה וחזרה מהירה ומלאה לשגרה בכל המובנים.

bottom of page