top of page

הגשת מועמדות לנציגות בועדות ה FCI

הנהלת ההתאחדות מתכבדת להעלות בצורה פומבית האפשרות לייצג את ישראל באחת מוועדות ה FCI*

המעוניינים להגיש את מועמדותם יעשו זאת עד לתאריך ה 30.5.22 בשעה 20:00 לוועדה הישראלית הרלוונטית - גידול, תערוכות, מדרשה (חינוך), אכ"ע, אג'ליטי, מונדיאורינג, ח"ש.

במידה ואין וועדה רלוונטית יגישו מועמדותם למזכירת הנהלה (גם כן עד לאותו מועד).

על הבקשות להיות מנומקות, מלוות ברזומה רלוונטי ופרטיו האישיים של המבקש.

הוועדות יגישו להנהלה, מתוך המועמדים שהובאו בפניהם, את החלטתם עד לתאריך ה 6.6.22 בשעה 20:00.

עמכם הסליחה על מרווח הזמן הדוחק.

* במסגרת פעילותו של ה FCI מתקיימות 24 וועדות לא מנדטוריות בנושאים שונים.

כל מדינה חברה זכאית לשלוח נציג אחד מטעמה לכל וועידה.

הוועדות דנות בתחומי התוכן עליהם הן אחראיות והחלטותיהן מובאות כהמלצה להנהלת ה FCI.

ההשתתפות בוועידה הינה וולונטרית וההי"ל אינו משתתף בעלויות הנציג.

עד יום כינוס האסיפה הכללית של ה FCI, יוני 22 במדריד, יש לנו את הזכות להגיש את שמות נציגי ישראל לוועדות אלו.

להלן רשימת הוועדות השונות (לששת הוועדות הראשונות והמודגשות שברשימה, נשלחו בעבר נציגים ישראליים):

 • אג'ליטי

 • גידול

 • תערוכות

 • חינוך ויחסי ציבור

 • שופטי תערוכות

 • יוטיליטי (IGP) – כלבי שירות וגישוש

 • מונדיאורינג

 • נוער

 • משמעת

 • ראלי משמעת

 • ריצה עם כלבים

 • האונדס השייכים לקב' 6

 • פוינטרים בריטיים

 • פוינטרים קונטיננטליים

 • כלבי ציד קרקעי (טריירים צדים ודקלים)

 • כלבי הצלה

 • כלבי מזחלות

 • כלבי רועים

 • ריקוד עם כלבים

 • פלייבול

 • תספורות

 • רטריבר

 • ספניאל

 • ספורט כלבי רוח


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page