top of page

בחירות להנהלת חבר השופטים

הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות מברכת את יו"ר הנהלת חבר השופטים וצוותו החדש שנבחרו באסיפת ח"ש שהתקיימה ביום שני 05/04/2021 ומודה לחברי ההנהלה היוצאת בראשות הגב' אתי גור.


יו"ר הנהלת חבר השופטים: מר איתן הנדל

ס' יו"ר: מר דימיטרי אוברובסקי

מזכיר: מר אבי מלאך

חברים: הגב' איריס פז ומר רועי מלכיור


אנו מאחלים להם קדנציה פוריה ומוצלחת.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page