top of page

אסיפה כללית שלא מן המניין – 11/11/20 – סדר יום

הננו מתכבדים להזמינכם לאסיפה כללית מן המניין ואסיפה כללית שלא מן המניין של ההתאחדות הישראלית לכלבנות אשר יתקיימו בתאריך 11 נובמבר 2020 בשעה 19:30.


לאור המצב ומגבלות הקורונה האסיפות יתקיימו וירטואלית (באמצעות אפליקציית GoToMeeting).


הנחיות


לינק לכניסה ישלח בבוקר האסיפה ליושבי ראש המועדונים, נציגי הוועדות וחבר השופטים. ה"חדר" הווירטואלי יהיה פתוח משעה 18:30. משעה זו יושבי ראש יאושרו בכניסה, נציגים מיופיי כוח יאושרו לאחר קבלת ייפוי הכוח מתאים («) בתיבת המייל של מזכירת ההתאחדות. נבקש מכל המשתתפים להגדיר את שמם המלא באפליקציה.


בכדי לשמור על הסדר והארגון תותר השתתפות המוזמנים וכן המועמדות לתפקיד סגן ועדת ביקורת.


להלן סדר היום:


אסיפה כללית מן המניין


  1. דו"ח יו"ר ההתאחדות, דוחות יו"ר הוועדות, דו"ח מנהל ספר הגידול.

  2. אישור תקציב ההתאחדות לשנת 2021 (מצ"ב ההצעה לתקציב)


אסיפה כללית שלא מן המניין בחירות לתפקיד חבר ועדת ביקורת.מועמדות: ענת סתיו (המועדון הישראלי לרודדי'אן רידג'בק) (מצ"ב קו"ח) לירון בנימיני (המועדון הישראלי לדני ענק) (מצ"ב המלצה)« ייפוי כוח לחבר ועד במועדון (ייפוי כוח כללי) מסמיך את האדם להצביע בשם המועדון. ייפוי כוח של מי שאינו בעל תפקיד במועדון נדרש לציין ע"ג הייפוי כוח את תאריך אסיפת הוועד


שבה הוחלט על מיופה הכוח וכיצד עליו להצביע בכל אחת מההצבעות בסדר היום.

ענת-סתיו-מועמדות-לס.יור-ועדת-בקורת-היל
.p
הורידו את P • 143KB
gd_11.11.2020_Liron_Rotshild
.pdf
הורידו את PDF • 73KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page