top of page

אישור לקיום מה"ג ובקורת שגר

בזמן זה עת אנו נמצאים בתחילת היציאה מהסגר השני ועדת גידול החליטה, בהתאם לתקנות לשעת חירום, לאפשר קיום מה"ג ובקורת שגר כפי שהיה נהוג עד כה. אנו מבקשים מכם כי בעת קיום מה"ג לפעול ע"פ המגבלות וההנחיות שעליהן מורה המדינה, נזכיר כי חוקי מדינה ותקנות חירום קודמים לתקנונים ונהלים של ההתאחדות והחוגים/מועדונים החברים בה ואנו נדרשים לעמוד בהם ככל האזרחים.

אנו מבקשים לנצל הזדמנות זו לרענן את נוהלי המה"ג:

  1. טרם המה"ג יש לשלוח טופס בקשה למה"ג למייל של ועדת גידול. הטופס מצורף למכתב זה, כתובת המייל הינה breeding@ikc.org.il

  2. הפנייה אל השופט תעשה רק ע"י נציג רשמי של החוג/מועדון ולא ע"י בעלי הכלב המבקש.

  3. במה"ג חייב להיות נוכח נציג של החוג/מועדון.

  4. המה"ג יבוצע ע"ג טופס מה"ג יעודיי של החוג/מועדון או על גבי טופס מה"ג של ההתאחדות.

  5. מה"ג חוזר לכלב שנפסל בתערוכה או מה"ג יבוצע ע"י ועדת גידול בלבד.

  6. לאחר המה"ג יש להעביר לועדה במייל טבלה ובה תוצאות המה"ג הכוללות את מספר הסגי"ר והציון של כל כלב. במידה וכלב לא עבר מה"ג יש לצרף העתק של דו"ח השיפוט לטבלה.

כמו כן יש להעביר העתק פיזי של דו"חות השיפוט למשרדי ההתאחדות לתיוק.

בכל הנוגע לבקורת שגר ניתן לבצע בקורת כפי שהיה נהוג עד הסגר. יחד עם זאת אנו מבקשים להתחשב במצב ובמידה ויש מגדלים המבקשים שלא לבצע בקורת להתחשב בבקשה.

בברכה, ועדת גידול מדעית

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page